Консультує начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк

Підтвердити місце проживання дитини для зарахування в перший класс можна офіційним документом з необхідною інформацією

Відповідно до вимог нового Закону “Про освіту” було змінено порядок зарахування дітей у перші класи. Тепер кожна дитина може піти в школу, найближчу до її місця проживання, закріплену за цією територією (без тестів, співбесід чи інших випробувань). Для першочергового зарахування треба тільки підтвердити місце проживання одним з документів. Їх перелік закріплено в постанові Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів”.

Підтвердити місце проживання дитини можна такими документами:

– паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних  представників;

– довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з їїбатьківчизаконнихпредставників;

– довідка про взяття на обліквнутрішньопереміщеної особи;

– документ, щозасвідчує право власності на відповіднежитло;

– рішення суду, яке набрало законноїсили, про наданняособі права на вселення до житловогоприміщення, визнанняза особою правакористуванняжитловимприміщеннямабо права власності на нього, права на реєстраціюмісцяпроживання;

– документ, щозасвідчує право користуванняжитлом (договір найму/піднайму/орендитощо), укладенийміжфізособами (за умовийогореєстраціїабонотаріальногопосвідчення) чиміжюридичною і фізичною особами, зокремащодокористуваннякімнатою в гуртожитку;

– довідка про проходженняслужби у військовійчастині;

– акт обстеження умов проживання.

Протецейперелік не є вичерпним – підтвердженнямтакожможе бути іншийофіційний документ, щоміститьінформацію про місцепроживаннядитини та/або одного з їїбатьківчизаконнихпредставників. Приймаючитакий документ, директоришкілмаютьпереконатися, щовін:

– міститьінформацію, яка підтверджуєчипосвідчуємісцепроживаннядитиниабоїїбатьків (одного з батьків) на територіїобслуговуваннявідповідного закладу загальноїсередньоїосвіти;

– складений, виданийчипосвідчений особою, яка уповноважена на цевідповіднодо закону;

– має форму та реквізити, передбаченівідповідним нормативно-правовим актом.

Вид документа для підтвердженнямісцяпроживанняобирає особа, яка подаєзаяву на зарахуваннядитини.

Дату початку прийомудокументів для зарахування в перший класвизначаютьмісцевіорганисамоврядування. Водночаскінцева дата поданнядокументівєдина для всіх – це 31 травня.

Батьки мають право подати заявудо закладуосвіти, на територіїобслуговуванняякого вони (їхнядитина) проживають, – зарахування до цієїшколидитинігарантується Законом. Також батьки мають право подати заяву до будь-якогоіншого закладу – до ньогодитинаможе бути зарахована на вільнімісця, зокрема, за результатами жеребкування.

Якщо на 31 травнякількістьподанихзаяв не перевищуєкількостімісць, то не пізніше 1 червнявидається наказ про зарахуванняусіхдітей. Їх список оприлюднюєтьсявиключно в закладіосвіти.

Коли у школізалишаютьсявільнімісця, інформація про них розміщується на інформаційномустенді закладу та його веб-сайті (у разівідсутності – на веб-сайті органу, у сферіуправлінняякогоперебуває заклад).

Якщо на 31 травнякількістьподанихзаявперевищуєкількістьмісць, то до 1 червнязараховуютьсядіти:

– місцепроживанняяких на територіїобслуговуванняшколипідтверджене;

– які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнівцього закладу освіти;

– які є дітьмипрацівниківцього закладу освіти;

– які є випускникамидошкільногопідрозділуцього закладу освіти (за йогонаявності).

До 15 червнязараховуютьсявсііншідіти за результатами жеребкування. Воно проводиться з 5 до 10 червня та є публічним.

З 1 до 15 червня заяви про зарахування не приймаються. Але після 15 червняможна подати заяви на вільнімісця.

Присутністьдитинипід час подання заяви про зарахування, жеребкуванняабозарахування не є обов’язковою, не може бути умовоюзарахування і цього не можутьвимагати у закладіосвіти.

Поширити в соціальних мережах: