Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану земельної ділянки орієнтовною площею до 31,3 га розташованої в межах м. Снігурівка Миколаївської області (обʼєкт «Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м. Снігурівка)

1.Замовник СЕО та виконавець

Замовником   проекту   є  Снігурівська міська рада.

Виконавець – ФОП «Атанасов»

2. Вид та основні цілі документа державного планування.

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план території під реконструкцію   господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м. Снігурівка є містобудівною документацією місцевого рівня, який в межах населеного пункту уточнює положення схеми планування території району та визначає планувальну організацію та розвиток частини території.

Проект детального планування території земельної ділянки в місті Снігурівка в межах території Снігурівського району Миколаївської області, орієнтовною площею 31,3 га, проводиться з метою розгляду можливості реконструкції господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м. Снігурівка Миколаївської області.

Проект детального плану розроблено з метою визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації частини території в межах населеного пункту, призначеної для комплексної забудови чи реконструкції.

3. Визначення умов для реалізації видів діяльності щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Детальний план території виконується з метою розгляду та можливості будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій, а саме реконструкції господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м. Снігурівка Миколаївської області.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зазначений вид діяльності віднесено до ІІ категорії видів планової діяльності та об’єктів які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягає оцінці впливу на довкілля.

 Таким чином, детальний план території передбачає визначення:

–     обґрунтування місцезнаходження, розмір, потужність та розміщення ресурсів;

–     принципів планувально-просторової організації забудови;

–     функціонального призначення, режиму та параметрів забудови;

–     черговості та обсягів інженерної підготовки території;

–     системи інженерних мереж;

–     містобудівні та природоохоронні умови та обмеження, в тому числі щодо здоров’я населення;

–     порядку комплексного благоустрою та озеленення.

4. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, в тому числі для здоров’я населення.

Найбільш ймовірними наслідками впливу реалізації даного проекту на довкілля та на здоров’я населення є  вплив на повітряне середовище під час реконструкції очисних споруд, який має тимчасовий характер і пов’язаний з забрудненням повітря пилом і продуктами викидів двигунів при роботі будівельних машин та автотранспорту. При експлуатації очисних споруд можливі вентиляційні викиди з виробничих будівель.

Також ймовірним буде шумовий влив в зоні розміщення виробничих приміщень. Утворення будівельних відходів при реконструкції та твердих виробничих відходів початкового фільтрування, шламу від очищення стічних комунальних вод при експлуатації об’єкта. Слід зазначити, що досвід експлуатації подібних об’єктів дає змогу впевнено казати про прогнозованість та керованість наслідків діяльності на довкілля, в тому числі здоров’я населення та працівників об’єкту.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Передбачена для розміщення об’єкту земельна ділянка не належить до земель природо-заповідного фонду та особливо цінних в природному відношенні земель. До заповідання та резервування не передбачена.

в) транскордонні наслідки.

Транскордонних впливів від запланованої діяльності не передбачається.

5. Виправдані альтернативи, які заплановано розглянути при виконанні СЕО

–     «нульовий варіант», якщо ДДП не буде затверджена;

–     виявлення питань і проблем, які повинні бути розглянуті при проведенні оцінки впливу на довкілля планової діяльності, передбаченої проектом детального планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії проведення СЕО.

СЕО передбачає проведення комплексної аналітичної роботи з оцінки та аналізу:

–     контексту планування;

–     поточного стану довкілля;

–     наслідків виконання документу державного планування для довкілля та здоров’я населення;

–     альтернативних сценаріїв.

А також, цільовий аналіз та формування рекомендації щодо поліпшення впливу на довкілля у тому числі здоров’я людей, заходи із запобігання несприятливого (шкідливого) впливу.

З метою забезпечення якісного та об’єктивного проведення СЕО заплановано використання наступних аналітичних інструмент аріїв та методів:

-експертні оцінки існуючої практики експлуатації вітроенергетичних установок;

-розрахункові методи;

-методи оцінки кумулятивних впливів;

-методи оцінки впливу на довкілля конкретної території враховуючи характер джерел впливів.

7. Заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

–     встановлення сучасного сертифікованого технологічного водоочисного обладнання;

–     дотримання Правил експлуатації та Правил безпеки при роботі з обладнанням;

–     повний комплекс протипожежних заходів, передбачених для підприємств водопровідно-каналізаційних господарств;

–     комплекс заходів по зменшенню впливу на ґрунти, підземні та поверхневі води;

–     заходи, що гарантують безпеку людей і навколишнього природного середовища.

8. Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Відповідно до п. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Снігурівська міська рада (57300, вулиця Жовтнева, 124, м. Снігурівка, Миколаївської обл., тел. (05162)21360.

Строки подання зауважень та пропозицій – 15 календарних днів з дня оприлюднення Заяви про визначення обсягів СЕО.